Đợt I

Nguyễn Kỳ Khôi

Thông tin
Nguyễn Kỳ Khôi
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 06/12/1986

Nguyễn Xuân Thời

Thông tin
Nguyễn Xuân Thời
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 04/11/1990

Đặng Hoàng Vũ

Thông tin
Đặng Hoàng Vũ
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 18/06/1990

Lê Việt Hoàng

Thông tin
Lê Việt Hoàng
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 26/09/1990

Đoàn Gia Huy

Thông tin
Đoàn Gia Huy
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 19/10/1990
Nội dung tin RSS