Bùi Quốc Anh

Thông tin
Bùi Quốc Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 16/07/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt III năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Cinema’s Schedule Management
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Chưa đi làm