Đỗ Thùy An

Thông tin
Đỗ Thùy An
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 02/09/1989
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
E-Learning Website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Test tại Niteco