Đoàn Việt Anh

Thông tin
Đoàn Việt Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 02/08/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Hệ thống quản lý nhân sự
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Thành viên tích cực CLB Sách

Vị trí làm việc
Lập trình viên tại FIS