Dương Quang Anh

Thông tin
Dương Quang Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 31/03/1989
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2011
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Storage Management Online (SMO)
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Lập trình viên tại Fsoft, Fsu1