Hoàng Đức Anh

Thông tin
Hoàng Đức Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 01/04/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2012
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Tourism and gastronomy Site
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Dự định du học