Hoàng Ngọc Anh

Thông tin
Hoàng Ngọc Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 30/04/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Apply QR code for Ecommerce based on mobile
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc