Hoàng Thị Kim Anh

Thông tin
Hoàng Thị Kim Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 11/01/1992
Đợt tốt nghiệp
Đợt III năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Fall Detecting Device
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Dev tại Gameloft