Hoàng Tuấn Anh

Thông tin
Hoàng Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 22/07/1989
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2012
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Picture Sharing Website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Lập trình viên tại Fsoft fresher