Khúc Tuấn Anh

Thông tin
Khúc Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 06/12/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2012
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Toll Free Management
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Lập trình viên Clicking (Úc)