Lại Quý Dương

Thông tin
Lại Quý Dương
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 13/12/1989
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Football Stadium Booking Website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Thành viên tích cực CLB Vovinam

Vị trí làm việc
Lập trình viên tại FIS