Ma Chí Định

Thông tin
Ma Chí Định
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 04/10/1991
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Thiết bị phát hiện người ngã
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Chủ nhiệm CLB Sách

Vị trí làm việc
Học cao học USTH