Nguyễn Quốc Việt

Thông tin
Nguyễn Quốc Việt
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 04/07/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Sale Management System
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên nhất môn

Vị trí làm việc
Du học