Nguyễn Sơn Tùng

Thông tin
Nguyễn Sơn Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 25/06/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
City Exploring Network
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên nhất môn

Vị trí làm việc
Fsoft, Fsu 1