Nguyễn Thành Đô

Thông tin
Nguyễn Thành Đô
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 06/10/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Develop Visual Painting utility in Vakia Online Store
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Vị trí làm việc
CleverAds