Nguyễn Trường An

Thông tin
Nguyễn Trường An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 27/12/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt III năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Xây dựng định dạng sách đa phương tiện
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Chưa có việc làm