Phan Hồng An

Thông tin
Phan Hồng An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 28/09/1989
Đợt tốt nghiệp
Đợt III năm 2012
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Using QR Code to prevent fake product
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Deverloper tại Công ty Phần mềm FPT