Trần Công Phan Vinh

Thông tin
Trần Công Phan Vinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 01/06/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Sale Management System
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Vị trí làm việc
FIS