Trần Quang Linh

Thông tin
Trần Quang Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 29/04/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
BaoKim Mobile e-Wallet
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Vị trí làm việc
SY System