Water Day 2014 - Summer Splash

Youtube video: 
See video

Bình luận

(No more than 1000 words please!)
Mã bảo mật
20 + 0 =
Hãy thực hiện bài toán đơn giản dưới đây. Hệ thống chỉ chấp nhận nếu bạn điền đúng kết quả. Đây là cách để loại trừ những spam mail không cần thiết.